2019-07-23
Sprawy majątkowe

Zawarcie małżeństwa jest nie tylko nowym rozdziałem w życiu osobistym – pociąga za sobą również określone skutki prawne, zwłaszcza w zakresie posiadanego majątku. Warto więc wiedzieć, na co się piszesz, zanim wypowiesz sakramentalne „tak”.

Z prawnego punktu widzenia najważniejszym skutkiem zawarcia małżeństwa jest współdzielenie majątku. Chyba że przed ślubem podpiszecie odpowiednio zredagowaną intercyzę. Pary zawierające małżeństwo rzadko jednak decydują się na ten krok. Jak dokładnie wyglądają sprawy majątkowe po ślubie i czy prawo własności prywatnej nadal wtedy obowiązuje?

 

Prawo własności prywatnej

Nie jest bynajmniej tak, że wchodząc w związek małżeński, wyzbywasz się automatycznie prawa do prywatnej własności. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest wzmianka poświęcona tzw. majątkowi osobistemu, w którego skład wchodzi cały majątek posiadany przed ślubem, a także niektóre spośród składników majątku nabytego po zawarciu małżeństwa. Z punktu widzenia przepisów dobra stanowiące majątek osobisty są wyłączną własnością osoby, która jest w ich posiadaniu.

 

Składniki majątku osobistego

W skład majątku osobistego, jak już wspomnieliśmy, wchodzi wszystko to, co posiadaliśmy przed ślubem. Są to więc wszystkie ruchomości, takie jak artykuły gospodarstwa domowego, samochód, komputer czy meble, a także nieruchomości (przy czym nie ma tu znaczenia fakt, że po ślubie nowożeńcy zamieszkują ten sam lokal). Natomiast wszystkie dobra, które małżonkowie przed zawarciem małżeństwa współdzielili z innymi osobami, nadal takimi pozostają, tzn. nie wchodzą w skład majątku wspólnego.

Innego rodzaju składnikami majątku osobistego są prawa i przedmioty otrzymane w spadku (na mocy dziedziczenia, zapisu lub darowizny). Przykładowo, jeśli rodzice przepiszą na swoją zamężną córkę samochód, stanie się on jej wyłączną własnością, do której współmałżonek nie będzie mógł rościć sobie żadnych praw. Chyba że spadkodawca lub darczyńca wyraźnie zaznaczy, że ofiarowana rzecz ma wejść w skład majątku wspólnego obojga małżonków. Wyjątkiem od tej reguły są przedmioty zwykłego urządzenia domowego, takie jak lodówka, pralka czy inne pomniejsze sprzęty AGD, które stają się automatycznie częścią majątku wspólnego, o ile spadkodawca lub darczyńca w stosownym dokumencie nie zaznaczy, że ma być inaczej.

 

Streszczone powyżej regulacje dotyczące majątku osobistego oraz wspólnego stanowią przesłankę, na której przysięgli oraz sędziowie mogą się oprzeć w przypadku ewentualnego rozwodu. Wiele par nie zaprząta sobie przed ślubem głowy sprawami majątkowymi, a tymczasem warto wiedzieć, jakie możliwości ma przyszła para młoda i jak to wszystko wygląda w świetle przepisów.